Chụp với các đồng nghiệp Invisalign châu Á Thái Bình Dương
Chụp với BS Samoto, Nhật Bản
Chụp với BS Ronnie Yap, Singapore
Chụp tại Clinic Orchard Scotts